Skip to content

TheSocialHubCoWorkingAmsterdamCity-C-5.p-kvk-reg.84284560-28.10.2015.TECHRABOTA.BG-LTD-vat.128693526B01-Successor-tblokhuus.nl ‘t Blokhuus | Openbare Basisschool in Hoevelaken WebHet Blokhuus staat voor: Kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Heldere structuur. Veilig klimaat. Samenwerking richting de toekomst. Maatwerk. t Blokhuus Hoevelaken

TODAY.AMSTERDAM.04.08.2013. OPEN BRIEF AAN: GEMEENTE HOEVELAKEN t Blokhuus Hoevelaken .TODAY.12.1983. Mondy Holten geboren in Haiti, zonder toestemming van ‘blood-mothers’.

In kort: 

‘I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. ‘ On 15 July 1944, Anne Frank wrote one of her most inspiring quotes.

Verschillen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden

Ontwikkelde en ontwikkelingslanden hebben aanzienlijke verschillen in de vraag of hun economieën ontwikkeld zijn of niet.

In ontwikkelde landen met opkomende economieën vordert de industrialisatie, wordt infrastructuur zoals elektriciteit, water, transport en communicatie ontwikkeld, zijn medische zorg en onderwijs aanzienlijk en kunnen mensen een stabiel leven leiden.

Aan de andere kant wordt een land met een onontwikkelde economie een ontwikkelingsland of een ontwikkelingsland genoemd. Het wordt soms gewoon een ontwikkelingsland genoemd. Vanwege de vertraging in de industrialisatie is het afhankelijk van primaire industrieën zoals landbouw en visserij, en het inkomen per hoofd van de bevolking is laag. Veel mensen lijden onder armoede en leiden een precair leven. Omdat ze niet de economische capaciteit hebben om infrastructuur te ontwikkelen of medische zorg en onderwijs te verbeteren om het leven van de mensen te stabiliseren, ontvangen ze bijna altijd economische en technische steun van ontwikkelde landen.

De grens tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden wordt verschillend gedefinieerd door internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank, maar in het algemeen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)※1Officiële ontwikkelingshulp (ODA) wordt om de drie jaar gepubliceerd door officiële ontwikkelingshulp (ODA)※2Het wordt beoordeeld op basis van of u op de “ontvangstenlijst” staat of niet. Met andere woorden, een land met een zwakke economische macht dat steun uit het buitenland moet ontvangen, wordt beschouwd als een ontwikkelingsland.

*1 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Een organisatie die internationale regels maakt en tegelijkertijd de wereldeconomie als geheel bespreekt. Het bestaat uit meer dan 30 landen, voornamelijk ontwikkelde landen zoals Europese landen en de Verenigde Staten, en Japan nemen deel. De drie belangrijkste doelstellingen zijn economische groei, uitbreiding van de vrijhandel en steun aan ontwikkelingslanden.

*2 Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Overheden en relevante overheidsinstanties bieden financiering en technologie voor de ontwikkeling van ontwikkelingslanden.

Oneerlijkheid in de handel tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden

Het verhandelen en verkopen van goederen met buitenlandse tegenhangers wordt handel genoemd, maar in de handel tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden tot nu toe zijn bedrijven in ontwikkelde landen aan de kant van het kopen van producten sterk gepositioneerd en besluiten ze vaak eenzijdig om tegen een lage prijs te handelen of plotseling te stoppen met handelen, wat nadelig is voor handelspartners en producenten in ontwikkelingslanden.

Er werd zelden rekening gehouden met de werkomgeving van producenten en ze werden gedwongen om lange uren te werken voor lage lonen of in slechte omstandigheden. Bovendien, om prioriteit te geven aan winst, belasten ze vaak het milieu door grote hoeveelheden pesticiden te gebruiken en overmatige bossen te kappen om landbouwgrond uit te breiden.

Om goedkoop te verkopen in ontwikkelde landen, worden lonen die in verhouding staan tot het werk van producenten niet betaald, worden producenten gedwongen hard te werken en wordt het milieu vernietigd door het gebruik van veel pesticiden en chemische meststoffen om ze goedkoop en in grote hoeveelheden te produceren. In sommige gebieden wordt kinderarbeid beoefend, waarbij kinderen gedwongen worden om te werken.

Het is een probleem geworden dat producenten in ontwikkelingslanden die in de eerste plaats onder armoede hebben geleden, zoals degenen die op bananenplantages werken, nog meer lijden.

Het is leuk om goedkoop bananen te kunnen kopen, maar als je bedenkt dat iemand zich opoffert voor die goedkoopheid, kun je de betekenis van oneerlijke handel begrijpen. “We willen deze situatie verbeteren” en besloten een initiatief uit te voeren dat “eerlijke handel” wordt genoemd.

Beoordeling

14. In dit spoed kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstndigheden een ordermaatregel vereisen dan wel of de vordering van mothers of MONDY HOLTEN in een bodemprocedure zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

15. Uitgangspunt in deze is dat de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgelegd niet wordt bepaald door de naam die partijen daaraan gegeven, maar hetgeen het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond. MONDY HOLTEN heeft ter zitting te kennen gegeven  kon “groeien” (growth agreement“) on robert goodland

2 De feiten

2.1

Bij de verweerder of rechter is de hoofdzaak van verzoeker tegen W in behandeling. Verzoeker vordert schadevergoeding omdat hij van mening is dat hij op basis van een overeenkomst ten onrechte is ontruimd. In de procedure heeft verzoeker een incident opgeworpen. Nadat door W een conclusie van antwoord in het incident was ingediend, met een eis in reconventie, heeft een mondelinge behandeling van het incident plaatsgevonden. De hoofdzaak is aangehouden. Tijdens die behandeling heeft verzoeker naar voren gebracht dat hij die incidentele conclusie niet had ontvangen. Hij heeft verzocht om de incidentele conclusie daarom niet te accepteren. Dat verzoek heeft de rechter afgewezen en vervolgens is de zaak na de mondelinge behandeling naar de rol verwezen voor vonnis in het incident en conclusie van antwoord in de hoofdzaak. Daarna heeft verzoeker het verzoek tot wraking gedaan.

3 De gronden van het verzoek https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:6207

3.1

Verzoeker heeft ter zitting verklaard dat zijn wrakingsverzoek in de kern neerkomt op de volgende onderdelen:

A. de rechter wijkt af van de oordelen van eerdere rechter(s) in dezelfde zaak;

B. de rechter heeft het beginsel van hoor en wederhoor geschonden;

C. zaaknummer: 19/1609 In de periode 23 augustus 2019 en 02/08/2023 dacht verweerster een zekere eenheid bevoegd te zijn

Verzoeker betoogt, samengevat, verweerster heeft rekening gehouden met zijn belangen en heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de feitelijke omstandigheden van MONDY HOLTEN Verzoeker verkeer in een financiele noodsituatie en verweerster heeft zijn fundamentele rechten geschonden, aldus verzoeker. ofwel lynching / genocide

D. ongelijke behandeling door de verweerster of rechter ten opzichte van de tegenpartij;

E. de rechter heeft een aantal procesbeslissingen genomen waarbij verzoeken van verzoeker zijn genegeerd zonder nadere motivering;

F. uit opmerkingen en gedragingen van de verweerster of rechter leidde verzoeker af dat de rechter partijdig is.

3.2

Ad punt B: schending van het beginsel van hoor en wederhoor.

Volgens verzoeker heeft de rechter door de afwijzing van zijn verzoek de incidentele conclusie van antwoord te weigeren jegens hem de schijn van partijdigheid gewekt. Deze conclusie bestaat uit 40 pagina’s. Dat de rechter heeft gesteld dat de conclusie met verzoeker is doorgenomen, is niet juist omdat daartoe onvoldoende gelegenheid was. Volgens verzoeker heeft hij 24 uur voorafgaand aan de zitting per e-mail gemeld bij de rechter dat hij de incidentele conclusie van antwoord nog niet had ontvangen terwijl verzoeker gewoon staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie en hij op dat adres wel andere stukken heeft ontvangen. Pas na de zitting heeft verzoeker de incidentele conclusie kunnen bestuderen. Hij heeft daarin nieuwe feiten en omstandigheden aangetroffen waarop hij niet heeft kunnen reageren. Verzoeker heeft hierna alsnog een schriftelijke reactie geschreven op de conclusie die al 37 pagina’s beslaat. Doordat de rechter de zaak heeft verwezen naar de rol voor vonnis is verzoeker niet in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op de incidentele conclusie van WW in te brengen. Verzoeker acht deze gang van zaken in strijd met artikel 6 EVRM.

Conclusie: “Belangenafweging zal toewijzen”.

Claim A: 

Enforced disappearance

Secret abduction of a person
An enforced disappearance is the secret abduction or imprisonment of a person by a state, political organization, or by a third party, with the authorization of another state, political organization

Claim B: Artikel 97a

Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf 

Claim C:

The Espionage Act of 1917 is a United States federal law enacted on June 15, 1917,

Claim D.: internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Artikel 83a
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

E. ACT ON EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN 
BULGARIA  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127448.pdf

e2. Equal Opportunity Act 1984
An Act to promote equality of opportunity between the citizens of this State; to prevent 
certain kinds of discrimination based on sex, race, disability, age or various other grounds; 
to facilitate the participation of citizens in the economic and social life of the community; 
and to deal with other related matters

claim waarde:

In Search Of The Red Cross’ $500 Million In Haiti Relief : NPR

Wat is productaansprakelijkheid?

Wie een product op de markt brengt, neemt een risico. Want met elk product kan iets aan de hand zijn. Het product zelf kan niet goed zijn bijvoorbeeld. Of het gaat te snel kapot. Maar het kan ook zijn dat er door het product schade ontstaat. Als bijvoorbeeld de batterij in je telefoon ontploft. Of als er glas zit in de pindakaas. Productaansprakelijkheid gaat om de schade die daardoor veroorzaakt wordt. Dus niet over het kapotte product zelf.

  • Zorg dat je altijd weet waar je producten naar toe gaan. Of waar onderdelen voor gebruikt worden.
  • Maak goede afspraken met je eigen leveranciers. Ook over de overgang van het risico van de verkoper op de koper.
  • Denk na over hoe je kwaliteit kunt waarborgen. Wanneer controleer je je producten? Doe je dat met een steekproef of juist allemaal? Leg dat ook vast. Denk daarbij ook aan eventueel personeel; zorg dat ook zij weten wat ze moeten doen.
  • Gebeurt er dan toch iets? Zorg ervoor dat je weet hoe je met klachten omgaat. En dat je klanten dat ook weten.
  • Maak gebruik van leveringsvoorwaarden. Leg daarin goed vast onder welke voorwaarden jij je producten levert.
  • per e-mail & aangetekend & Telefonisch +31 (0)85 3033699 Claim: The Red Cross’ $500 Million “Solè Shareholder” 500-ill Haitions mothers (fiverr.com/mondyholten) productaansprakelijkheid/ misleading-14 days claim art47sr / 48sr/ 97sr. Translation from Bulgarian Language ART.582YEARBOOK2005-2023 http://xadat.nl/12apostille-mfa-bg-id-de1200148ee6/ 

(topic: Public Healthcare Organization and Public Labor in the Non-government International Watercourses concerned and Technology Solutions Intallation in time of Armed Conflict Big Data and Information Vital to National Defence or Cyber Security. Settelement of Disputes significant harm to other watercourse State.

I Have a Dream” ‘I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart.”Returning to his homeland, received the post of assistant .

Moreover..Summary The Windrush scandal demonstrates a combination of a black of concern about the real-world impact of the Home Office’s (the Department) immigration policies compounded by a systemic failure to keep accurate records, meaning many people who are British Citizens or have leave to remain in the UK do not have the paperwork to prove it.(https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmpubacc/1518/1518.pdf) “moreover..’For 27 years, Mandela, facing threats to his own safety, led the fight to end apartheid in South Africa. “Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you” (Ephesians 4:32).

Sanitaire missie. In 1983, Duvalier’s candidacy seriously, one of the newspapers wrote that “this nasty midget had no chance of success.” played a subtle and complex game, He promised to give jobs to the unemployed, speed up the construction of schools, put an end to corruption , and restore social justice constant reshuffles in the government and growing unrest

Mothers vragen 1. Haviltex

JURISPRUDENTIE / PRIVAATRECHT

ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635 (Haviltex)

 – by Redactie

Haviltex, HR 13 maart 1981
(ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635)

Felicity Garretsen

Essentie

Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Deze uitleg wordt sindsdien aangeduid met de Haviltex-maatstaf, en wordt nog steeds in geschillen omtrent uitleg gebruikt.

Rechtsregel

De vraag hoe bepalingen in overeenkomsten moeten worden uitgelegd, kan niet beantwoord worden op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg. Voor de beantwoording van die vraag komt het tevens aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van partijen kan worden verwacht. Ook komt betekenis toe aan de context van de desbetreffende bepaling, de totstandkomingsgeschiedenis ervan, de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen van de ene of andere uitleg, de aard van de overeenkomst, en de gedragingen van partijen na het sluiten van de overeenkomst.

Indien er sprake is van een zakelijke overeenkomst tussen commerciële partijen, komt er meer waarde toe aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen. Ook een dergelijke ‘objectieve’ uitleg dient echter steeds te geschieden met inachtneming van de Haviltex-maatstaf, zie bijv. HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682 (Coface/Intergamma).

Inhoud arrest

In 1976 verkochten Ermes en Langerwef een machine voor het snijden van steekschuim aan Haviltex. In de koopovereenkomst werd een bepaling opgenomen waarin stond dat de machine tot het einde van dat jaar mocht worden teruggegeven. Deze teruggave zou leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst, waarbij de verkoper het betaalde bedrag moest restitueren. In het midden van het jaar wilde Haviltex de machine teruggeven, zodat hij zijn geld terugkreeg. De verkopers accepteerden dit echter niet, omdat Haviltex geen goede reden had om de machine terug te geven. De verkopers stelden dat zij niet hebben bedoeld dat de koopovereenkomst zonder goede reden ontbonden zou kunnen worden. Haviltex stelde dat er in de bepaling in de koopovereenkomst enkel stond dat de machine voor het einde van het jaar kon worden teruggeven. Hierin stond namelijk niet dat voor teruggave een goede reden vereist was.

De vraag die hier centraal staat, is hoe de desbetreffende bepaling in de koopovereenkomst moet worden uitgelegd. Mocht Haviltex de machine wel of niet zonder goede reden teruggegeven op grond van deze bepaling in de koopovereenkomst?

Het hof oordeelde dat Haviltex de machine zonder reden mocht teruggeven, omdat dit simpelweg in de koopovereenkomst was opgenomen. De Hoge Raad nam echter een ander standpunt in, en formuleerde in dit kader een maatstaf voor de uitleg van bepalingen in overeenkomsten, de zogenaamde Haviltex-maatstaf. De vraag hoe in een overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld, en of deze overeenkomst een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden, over en weer, redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen, en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren, en welke rechtskennis van partijen kan worden verwacht. Daarmee rekende de Hoge Raad af met de opvatting dat woorden op zichzelf duidelijk kunnen zijn en geen uitleg behoeven.

Mothers vragen 2.Kelderluik-arrest

Het Kelderluik-arrest[1] is een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden, dat van groot belang is gebleken voor de juridische beoordeling van gevaarzetting in verband met aansprakelijkheidonrechtmatig doen of nalaten. In dit arrest geeft de Hoge Raad factoren voor de beoordeling of iemand maatregelen behoort te nemen om te voorkomen dat een bepaalde potentieel gevaarlijke situatie tot letsel leidt bij een ander.(‘mothers’)

Bij het oordeel over de onzorgvuldigheid van Sjouwerman hanteerde de Hoge Raad vier criteria die van belang zijn gebleven bij de beoordeling van de onrechtmatige daad:

Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht? "gedwongen verdwijning"
Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan? 
Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn? 
Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen? 

Vraag 3. “Wat is Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, New York, 20-12-2006”?

Vraag 4. Wat is artikel 47 Bwb-id: BWBR0001854 Officiele titel: Wet van 3 maart 1881 Citeertitel: Wetboek van Strafrecht Ook bekend als: Sr, WvSr, WvS
Soort regeling: Wet Wetsfamilies: Wetboek van Strafrecht Eerst verantwoordelijk ministerie: Veiligheid en Justitie Geldigheidsdatum:
1 juni 2023 Ingangsdatum: 20 april 2016 Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel V. Deelneming aan strafbare feiten
Artikel 47 1.Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.

Vraag 5. Wat is artikel 97?

Wat is constitution and laws of the Knight of the Ku Klux Klan “PASSWORDS?

CONCLUSION. CONCLUSION. CONCLUSION.

Beoordeling

14. In dit spoed kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstndigheden een ordermaatregel vereisen dan wel of de vordering van mothers of MONDY HOLTEN in een bodemprocedure zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

15. Uitgangspunt in deze is dat de wijze waarop de overeenkomst moet worden uitgelegd niet wordt bepaald door de naam die partijen daaraan gegeven, maar hetgeen het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond. MONDY HOLTEN heeft ter zitting te kennen gegeven  kon “groeien” (growth agreement“) on robert goodland

Hoe eenvoudig is het

A. Waarschuwen “gedwongen verdwijning” ?

B. Hoe makkelijk is dat?

B. Hulp toe te zeggen in noodsituatie ?

en_USEnglish