Terms and Conditions - XADAT.COM
2235
page-template-default,page,page-id-2235,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

XADAT.NL onderdeel van Mr Data  Business School, Mr Data Consulting en Mr Data SEO Service maakt gebruik van de ICT~Office voorwaarden. Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die op iedere transactie van toepassing zijn, zoals betalingsafspraken. In de specifieke modules zijn één of meer producten of diensten uitgewerkt. Alle modules zijn bij onze producten of diensten van toepassing. Per  Vragen? Neem dan gerust contact op.

Kennis nemen Algemene Voorwaarden

Via de volgende wijze kunt u kennis nemen van onze algemene voorwaarden:
a. Ter hand (art. 6:234 lid 1 sub a BW);
b. Ter inzage op kantoor Weesperstraat 61, 1018 VN Amsterdam (art. 6:234 lid 1 sub b BW);
c. Elektronisch via http://www.xadat.nl/terms-and-conditions/ (art. 6:234 lid 1 sub c BW). De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die op iedere transactie van toepassing zijn, zoals betalingsafspraken.
In de specifieke modules zijn één of meer producten of diensten uitgewerkt. Alle modules zijn bij onze producten of diensten van toepassing.
.
Module Algemeen Op iedere transactie van toepassing
Module 1: Licentie voor programmatuur
Module 2: Ontwikkeling van programmatuur
Module 3: Onderhoud van programmatuur
Module 4: Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice
Module 5: Ontwikkeling en onderhoud van een website

Module 6: Webhosting
Module 7: Detacheringsdiensten
Module 8: Opleidingen en trainingen
Module 9: Advisering, consultancy en projectmanagement
Module 10: Overige diensten
Module 11: Verkoop van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
Module 12: Verhuur van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 13: Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
Module 14: Toegang tot internet
Module 15: Telecommunicatiediensten
Module 16: Financiering en leasing van ICT

Door betaling factuur gaan de ondergetekende akkoord met inschrijving / aanmelding opleiding & dienstverlening bij Mr Data Business School.

Addendum op de overeenkomst

Artikel 1. 

Definities

De in dit Addendum gehanteerde begrippen worden gedefinieerd als volgt: 1. Addendum: dit Addendum waarin de voorwaarden waaronder de Werkzaamheden worden uitgevoerd, nader zijn vastgelegd; 2. Klant: de persoon of organisatie ten behoeve van wie Leverancier in opdracht van Opdrachtgever Werkzaamheden uitvoert; 3. Locatie: de plaats waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd; 4. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier; 5. Partijen: Leverancier en Opdrachtgever gezamenlijk; 6. Werkzaamheden: de onder de Overeenkomst en dit Addendum door Leverancier uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de Klant(en).

Artikel 2.

Business School

Deelnemer aan Mr Data Business School is verplicht zich te houden aan de volgende onderwerpen:
– de opleiding naar beste vermogen te verrichten;
– deel te nemen aan examens of tentamens;
– Studie richtlijnen en voorwaarde XADAT.NL;
– Onderwijs Examen Regelementen XADAT.NL 2016;
– Huishoudelijke regelementen
– Afronden van de ict opleiding bij XADAT.NL

Addendum is zeer persoonlijk en maatwerk. De student ontvangt de addendum bij inschrijving. Een “kopie addendum” is tegen administratiekosten en proces kosten te ontvangen bij Mr Data Business School.

 

Artikel 3

Overige Voorwaarden:

Overeenkomst en op dit Addendum zijn de Algemene Voorwaarden
Nederland ICT 2014, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 30174840 van toepassing. Door ondertekening van dit addendum
verklaart de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden ter hand gesteld te
hebben gekregen, te hebben gelezen en akkoord te zijn met de toepasselijkheid
ervan.
2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en het Addendum,
prevaleert het Addendum.
3. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst of het Addendum
en de Algemene Voorwaarden Nederland ICT 2014, prevaleren de Algemene
Voorwaarden.
4. Een tussen Partijen overeengekomen concurrentiebeding heeft een maximale duur
van 6 maanden.
5. Een tussen Partijen overeengekomen relatiebeding heeft een maximale duur van
6 maanden.
6. Opdrachtgever verklaart een geldige KvK-inschrijving te hebben. De natuurlijke
persoon die de Overeenkomst en dit Addendum tekent, verklaart daartoe
rechtsgeldig bevoegd te zijn.
7. Opzegging van de Overeenkomst kan alleen aangetekend schriftelijk met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
8. Leverancier verklaart in het bezit te zijn van een geldige VAR-verklaring. Een
kopie daarvan is als bijlage aan dit Addendum gehecht.
9. Leverancier verklaart dat er geen werkgever – werknemers relatie van toepassing
is. Leverancier draagt zorg voor de tijdige afdracht van belastingen en/of sociale
verzekeringspremies met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden. De
vergoedingen die Opdrachtgever verschuldigd is aan Leverancier, zijn met
inbegrip van deze kosten, alsmede het vakantiegeld en ziektekosten.

Downloaden Algemene Voorwaarden

Download (PDF, 12.93MB)

 

XADAT.NL Commercial Register No / kvk nr: 64322777. Trade names: XADAT.NL & M Mobile Solutions.
VAT: 128693526B04