Skip to content

12APOSTILLE.MFA.BG ID.DE1200148EE6 yearbook water course les

De standaardoverweging over deze bijzondere zorgplicht, zoals die in bovengenoemde zaak tot ontwikkeling
is gekomen en vervolgens in latere arresten nader is uitgewerkt, luidt:
‘(E)en bank die van haar particuliere cliënten opdrachten tot het uitvoeren van optietransacties ontvangt (is) als professionele en op dit terrein bij
uitstek deskundig te achten dienstverlener tot een bijzondere zorgplicht gehouden, gelet op de zeer grote risico’s die aan dergelijke transacties
verbonden kunnen zijn. Deze zorgplicht – die naar zijn aard tot strekking heeft de cliënt te beschermen tegen het gevaar van eigen lichtvaardigheid
of gebrek aan inzicht, zodat, indien dat gevaar zich verwezenlijkt, bij de toepassing van de in art. 6:101 BW opgenomen maatstaf fouten van de
cliënt die uit die lichtvaardigheid of dat gebrek aan inzicht voortkomen in beginsel minder zwaar wegen dan fouten van de bank waardoor deze
in die zorgplicht is tekortgeschoten (HR 23 mei 1997, nr. 16250, NJ 1998, 192) – vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid,
naar de aard van de contractuele verhouding tussen een bank en haar particuliere cliënten, meebrengen. De omvang van die zorgplicht hangt af
van de omstandigheden van het geval, waaronder de eventuele deskun-digheid van de cliënt, diens inkomens- en vermogenspositie, de vraag of
de bank heeft toegezien op naleving van de margeverplichtingen en de cliënt daarover regelmatig heeft ingelicht, en de vraag of de bank terstond
na het ontstaan van margetekorten aanvullende dekking heeft verlangd’
(onderstreping IV).12 Deze rechtspraak betreft de bijzondere zorgplicht van banken als tussen
persoon in de contractuele relatie met hun particuliere cliënten in verband

CALL EXPERTS TODAY BART MAGERMANS .:

CALL EXPERT 1

RED NOTE: 3 DOCUMENT CALL EXPERT 2 “Do I need a lawyer when I am buying a property?”

RED NOTE: 4 DOCUMENT CALL EXPERT 3

RED NOTE: 5 DOCUMENT CALL EXPERT 3

RED NOTE: 6 DOCUMENT CALL EXPERT 3

Van: Abe Safdie <asafdie@wework.com>
Datum: vrijdag, 23 september 2016 18:35
Aan: witte@ftwadvocaten.nl
Onderwerp: Fwd: toegang Mondy Holten (spoed) [D100383-2492775]Maarten, 

We are in receipt of your email.  It is unfortunate that it has come to this point with your client.  We had attempted multiple times to resolve these matters in many other ways, but none proved to be successful.  We disagree with your characterization of the law as it applies to the facts at hand and we believe that your email does not describe the full set of facts that led us to this decision.  We will however allow your client to remain until Tuesday day to collect his belongings.  

We will vigorously defend any claims brought against us in this regard.

Regards  Abraham Safdie

Deputy General Counsel

WeWork Companies (International) BV

Weteringschans 165

1017 XD Amsterdam

Netherlands

asafdie@wework.com

+ 1 (646) 564-3115

This email is intended solely for the recipients named above and may contain information that is confidential, privileged or legally protected.  If you receive this communication in error, please immediately notify the sender and delete all copies of the original email and attachments.

Begin forwarded message:

From: Wybo Wijnbergen <wybo.wijnbergen@wework.com>

Subject: Fwd: toegang Mondy Holten (spoed) [D100383-2492775]

Date: September 23, 2016 at 4:13:38 PM GMT+2

To: Abe Safdie <asafdie@wework.com>

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Maarten Witte < witte@ftwadvocaten.nl>
Datum: 23 september 2016 15:41:45 CEST
Aan: wybo.wijnbergen@wework.com
Kopie: Maarten Witte < witte@ftwadvocaten.nl>
Onderwerp: toegang Mondy Holten (spoed) [D100383-2492775]

Geachte heer Wijnbergen,
 
Mondy Holten, handelende onder de naam Xadat, stelde mij uw mails van hedenmorgen ter hand. Hij verzocht mij de beantwoording hiervan te verzorgen.
 
Partijen hebben sinds 1 april jl. een contractuele relatie met elkaar. U verschaft, kort gezegd, flexibele werkplekken met daarbij behorende faciliteiten.  Cliënt, op zijn beurt, betaalt voor deze werkplekken en faciliteiten. De facturatie kan enigszins fluctueren, al naar gelang het aantal werkplekken dat is afgenomen en van welke faciliteiten gebruik is gemaakt.
 
De contractuele relatie hebt u willen vastleggen via een overeenkomst die u ‘We membership and hot desk terms and conditions’ hebt genoemd. Hierin zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. De vraag is of dit op juridisch toegestane wijze is geschied. Ik kom hier op terug.
 
Hedenmorgen hebt u de contractuele relatie met onmiddellijke ingang willen beëindigen. U hebt cliënt gezegd dat hij vanaf vanmiddag 17.30 uur het pand niet meer mag betreden en dat zijn pas zal worden gedeactiveerd. Vóór die tijd dient hij zijn eigendommen te verwijderen. De reden die u hiertoe opvoert is dat cliënt gebruik zou hebben gemaakt van conference rooms zonder deze vooraf te reserveren. U stelt dat u op grond van de overeengekomen voorwaarden bevoegd bent om de relatie tussen partijen met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 
Het artikel waar u, naar het zich laat aanzien, rechten uit tracht te putten is – minstens – onredelijk bezwarend. Artikel 26 van de overeenkomst is dermate ruim geredigeerd dat de toepasselijkheid ervan in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Vrij vertaald komt het artikel er op neer dat u de relatie tussen partijen voor welke reden dan ook, of zelfs zonder enige reden, mag beëindigen, en wel met onmiddellijke ingang. Dit artikel staat op strak gespannen voet met de intentie van partijen die (eveneens) is overeengekomen: u verschaft werkplekken opdat uw klanten daarop hun bedrijfsvoering kunnen inrichten. Precies om deze reden wordt er niet alleen geïnvesteerd in die werkplek, maar wordt deze ook al pr-tool gebruikt en wordt deze naar relaties, onder wie klanten, via diverse media, gecommuniceerd. Met andere woorden: cliënt heeft de werkplek ‘vermarkt’. Daarnaast is cliënt nu juist de relatie met u aangegaan vanwege de door u hem voorgespiegelde groeimogelijkheden.
 
Gelet op het bovenstaande vernietig ik artikel 26, en eventuele aanverwante artikelen, van de overeenkomst. Om deze reden vervalt de door u veronderstelde bevoegdheid om de relatie tussen partijen onverwijld op te mogen zeggen. Hierom komt uw opzegging dan ook geen rechtskracht toe. Het is om deze reden dat ik u verzoek, en voor zover nodig sommeer, om cliënt de toegang te verschaffen en te blijven verschaffen tot het moment dat de relatie wel rechtsgeldig zal zijn geëindigd. Voldoet u niet aan dit verzoek, door de toegangspassen daadwerkelijk te blokkeren, zoals u hebt aangekondigd, dan zult u in kort geding worden gedaagd met als inzet dat u cliënt de toegang blijft verschaffen op straffe van een dwangsom. Tevens zal in het kort geding een voorschot op de schade worden gevorderd. Want dat u cliënt schade berokkent door hem de toegang te ontzeggen, is klip en klaar. Voor deze schade houd ik u reeds nu, voor alsdan, aansprakelijk. Cliënt heeft meer dan acht maanden gewerkt aan de pr van zijn bedrijf, waarvan de locatie, uw locatie, een groot onderdeel uitmaakt. Deze investering dreigt u nu met één onwettige handeling teniet te doen. Niet alleen dreigen de investeringen hiermee hun waarde te verliezen, ook onthoudt u cliënt de mogelijkheid om inkomsten te verwerven. Cliënt heeft immers letterlijk geen ruimte meer om zijn producten aan te bieden. Zoals u zeer wel weet, trekt cliënt studenten aan om een opleiding bij hem te volgen. Een integrale opleiding kost € 5.000,-; een module kost € 2.500,-. Iedere afnemer die cliënt thans moet teleurstellen, komt voor uw conto.
 
Dan nog het volgende. U stelt dat cliënt zonder reservering gebruik heeft gemaakt van de conference room. Deze stelling is ontbloot van iedere (juiste) motivering. Waar u deze stelling op baseert, is, ook omdat deze motivering ontbreekt, volstrekt onduidelijk. De stelling is in ieder geval onwaar. Cliënt heeft iedere keer dat hij van een conference room gebruik heeft gemaakt, een reservering daartoe gemaakt. Dit is eenvoudig aan te tonen; u kunt dit zelf ook in het systeem nagaan. In dit verband verwijs ik ook naar de facturen die u cliënt hebt gestuurd. Neemt hij sec zijn werkplek af, dan kost hem dit € 300,- per maand, maar de meest recente factuur was € 1.200,-. Dit ziet op de extra ingekochte diensten, zoals de boeking van de conference room.
 
Op verzoek van cliënt heb ik uw contractuele relatie juridisch getoetst. U poogt die relatie te typeren als een lidmaatschap. Die poging strandt. De dienst (het leveren van een werkplek, in een gebouw dat bestemd is voor kantoorruimte) versus de betaling heeft genoeg elementen in zich om van een huurovereenkomst te spreken. Het zal een huurovereenkomst ex art. 7:290 BW betreffen (kort: een soort winkelruimte). ..Er wordt immers betaald (huur) voor een gebouwde onroerende zaak, of een gedeelte daarvan, terwijl die zaak of dat gedeelte daarvan.. woonruimte … bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW is. Nu partijen hebben verzuimd een concrete termijn voor de huur af te spreken, moet er van uit worden gegaan dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Gelet op het feit dat artikel 26 van de voorwaarden door mij is vernietigd, kan er slechts via een beëindigingsovereenkomst een einde aan de huur worden gemaakt, of kan er een beëindigingsvordering worden ingediend bij de kantonrechter. De manier waarop u evenwel poogt de huurrelatie te beëindigen, vindt geen grondslag in wet of jurisprudentie.
 
Uw bevestiging dat u cliënt ook na hedenmiddag 17.30 uur zult toelaten tot het gehuurde, zie ik graag per kerende mail tegemoet. Laat u dit na, dan zult u worden gedaagd.
 
Tot slot: cliënt is meer dan bereid een dialoog te starten, desnoods via mij, om uw ongefundeerde aannames te bespreken en om samen nog eens de huisregels tegen het licht te houden. Dat gesprek dient beide belangen: uw huurder weet waar hij aan toe is en u kunt uw facturatiesystemen met zijn input op orde krijgen (het is We Work nog geen een keer gelukt om direct een juiste factuur te verzenden). 

Met vriendelijke groet,

Maarten Witte

 

_________________________
 
M.W. Witte
0655327318
 
Lagedijk 64A
1541 KC Koog a/d Zaan

T 088 5 444 333
F 088 5 444 321
 

info@ftwadvocaten.nl

www.ftwadvocaten.nl
 
 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde​(n​)​ en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden (http://www.ftwadvocaten.nl/over-ftw/algemene-voorwaarden/) van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden

FTW Advocaten, Lagedijk 64a, 1541 KC Koog aan de Zaan, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nr. 34367397

This email is confidential and privileged. It is intended for use by the addressee​(s) only. If you have received this email and are not the named addressee, please contact us immediately by reply email and then delete this message and any attachment(s) from your system.​ ​​Use, copying, forwarding and/or disclosing of this email and/or its attachment(s) is prohibited. 

The services of FTW Advocaten are subject to the general terms and conditio​ns (http://www.ftwadvocaten.nl/over-ftw/algemene-voorwaarden/)​​of FTW Advocaten. These general terms and conditions include, among other provisions, a limitation of liability clause. They​ ​shall be provided free of charge upon request.

FTW Advocaten, Lagedijk 64a, 1541 KC Koog aan de Zaan, ​registered at the chamber of commerce in Amsterdam (registration number 34367397​).​

October two thousand and sixteen,

1

WW METROPOOL BV, a private company with limited liability under Dutch law, with its registered office in

Amsterdam, with offices at Weteringschans 165, 1017 XD in Amsterdam, making my writ at that address,

speaking with and leaving a copy of the productions hereof to:

Mr MONDY HOLTEN, residing at Nachtwachtlaan 461, 1058 ER in Amsterdam, choosing domicile in this

matter at Jozef Israelskade 48b, 1072 SB in Amsterdam at the offices of lawyer mr MC de Jong, who is

appointed as lawyer in this case and who will act as such;

Pursuant to an oral order from the preliminary relief judge of the District Court of Amsterdam, which order is

attached in copy to this summons (exhibit 13):

The social goal of XADAT is to help people from a disadvantaged position to a promising position, in collaboration with the UWV. A growth goal of XADAT is to roll out a flexible HBO course Mastering Big Data at the end of 2016.

MONDY HOLTEN operates his business from 1 April 2015 from the We collective business building located at Weesperstraat 61-105 in Amsterdam (centre/east). From that date, MONDY HOLTEN first rented permanent, and later a share room (Share Office) for a amount of EUR 235 per month.

All this had laid down in an agreement (WEWORK MEMBERSHIP AGREEMENT) which was concluded between XADAT and WWMETROPOOL BV dated March 17, 2015, of which he Terms & Conditions are also part.

The whole is attached as Production.

SUMMONED IN INTERIM PROCEDURE:

WW METROPOOL BV, a private company with limited liability Dutch Law, with its registered office in Amsterdam, with offices at Weteringschans 165, 1017 XD in Amstedam, making my writ at that address, speaking with and leaving a copy of the productions hereof to:

CALL EXPERTS TODAY ART 47SR / 48a / 97sr. .:

..

CALL EXPERTS TODAY ART 47SR / 48a / 97sr. .:

en_USEnglish